Author Topic: F5J  (Read 16176 times)

Offline magic

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2754
F5J
« on: November 09, 2008, 09:02:29 PM »
Evo kako je danas dogovoreno da se takmicimo i u F5J kategoriji otvaram novi topik. Predlazem da svi zainteresovani predstave ovde svoj model i svoj kombo kako bi i drugi sto vise naucili. Cilj je sastavljanje ekipe iz Srbije i ucestvovanje na medjunarodnim takmicenjima.

Bio sam slobodan da prenesem F5J pravila koja je preveo Goran kako bi ipak sve bilo na svom mestu:

1. Opšta pravila

1.1 Definicija radio kontrolisanih jedrilica

Letilica koja je opremljena električnim motorom koji generiše aerodinamičke sile koje deluju na površine krila koje su fiksne tokom leta osim kontrolnih površina. Letilice koje imaju promenljivu geometriju krila moraju se pridržavati specifikacija za minimalno i maksimalno opterećenje krila. Letilica mora biti kontrolisana od strane pilota na zemlji korišćenjem radio komandi. Bilo kakva promena geometrije krila mora biti inicirana sa daljine pomoću radio komande. Baterije moraju biti u modelu i ne smeju da imaju nikakvu konekciju sa zemljom ili drugim letećim objektom. Korišćenje solarne energije za punjenje baterija tokom leta nije dozvoljeno

1.2 Prefabrikacija modela letilica

Nema ograničenja, sve dok su u skladu s pravilima

1.3 Karakteristike radio kontrolisanih jedrilica

a) Maksimalna površina: 150 dm²
 Najveća težina na poletanju: 5 kg
 Opterećenje krila: 12 - 75 g / dm ²

b) Pogonske baterije mogu biti napravljene od bilo kakvih ćelija

c) Minimalni poluprečnik nosa: 3 mm

d) Nije dozvoljen fiksni ili izvlačeću uređaj koji će usporiti model tokom sletanja.

e) RC predajnik mora da bude u mogućnosti da da radi sa razmakom kanala od 20 kHz. Ako predajnik ne može da zadovolji taj uslov širina opsega od 50 kHz će biti određena

f) Bilo kakav uređaj koji emituje iz modela prema pilotu je zabranjen. Bilo kakvo korišćenje telekomunikacionih uređaja uključujući toki voki ili mobilni telefon je zabranjeno.

g) Takmičar može koristiti dva modela u takmičenju.

h) Takmičar može kombinovati delove modela tokom takmičenja tako da rezultujući model se uklapa u pravila koja su prethodno definisana. Delovi treba da budu provereni pre takmičenja

i) Zbog mogućnosti starta u bilo kom trenutku takmičari moraju da imaju mogućnost promene dva kanala sa minimalnim razmakom od 20 kHz (zbog mogućeg preklapanja frekvencija). Takmičar može biti pozvan da koristi bilo koju od tih frekvencija u toku takmičenja sve dok je ispunjen uslov da je pozvan da promeni frekvenciju minimalno 30 min pre početka runde. Poziv upućuje menadžer ili direktor takmičenja u pisanoj formi.

j) Svaki balast mora biti pričvršćen unutar letilice i pritegnut sigurno.

1.4 Kategorije prema pogonu

1.4.1 F5J Nema ograničenja po tipu motora. Pogonske baterije mogu da imaju maksimalni nominalni napon od 12 V i bilo koji broj ćelija sve dok baterijsko pakovanje nije teže od 425g. Baterijska plastika sa kablovima i konektorima takođe ulaze u tu težinu.

1.4.2 F5J-400 Jedini dozvoljeni motor je veličine "400" sa tri pola, feritnim magnetima i prostim bronzanim ležajevima. Modifikacije motora nisu dozvoljene. Pogonske baterije mogu da imaju maksimum od 8 NiCd ili NiMh ćelija ili LiPo /Li-Ion/Li-Mn ćelije do napona 8.4V (2s)

1.5 Takmičari i pomagači

a) Takmičar (pilot) mora sam upravljati predajnikom.

b) Svaki takmičar može imati jednog pomagača.

2. Mesto održavanja takmičenja

2.1 Takmičenje mora biti održano na takvom mestu koje minimizuje mogućnost padinskog jedrenja ili jedrenja na talasima.

2.2 Mesto takmičenja mora sadžati tačke sletanja odvojene za svakog takmičara.

2.3 Centar kruga za sletanje mora biti uvek označen i opremljen sa pantljikom za merenje i ne bi smeo da se pomera u toku jedne runde:

2.4 Sigurnosna pravila

a) Letilica ili bilo koji njen deo ne sme da sleti u sigurnosni deo.
b) Letilica ne sme da se leti ispod 3m iznad dela za poletanje.
c) letilica ne sme da se leti ispod 3m preko sigurnosnog dela
d) Svake pojedinačna akcija protiv sigurnosnih pravila će biti kažnjena gubitkom od 100 bodova od konačnog rezultata. Kazneni poeni treba da budu prikazani u okviru runde u kojoj je povreda utvrđena

3. Takmičarski letovi

a) Treba da bude minimalno 4 ili više kvalifikacionih letova sa letenjem od minimalno 10 min.

b) Treba da budu dva finalna leta od 15 minuta.

c) Dozvoljena su dva pokušaja za svaki zvanični let.

d) Pre ponovljenog leta takmičaru je dozvoljeno da popravi bilo kakvu štetu na modelu.

e) U slučaju drugog pokušaja rezultat tog leta će biti zvaničan.

4. Ponovni let

Takmičari imaju pravo na ponovni let ako:

a) Njegov model u letu se sudari sa drugim modelom.

b) Ako njegov pokušaj leta je prekinut zbog neočekivanog događaja bez njegove kontrole.

Novi pokušaj se odobrava za takmičara prema sledećem redosledu prioriteta:

1. U okviru nepotpune grupe, ili u okviru kompletne grupe sa dodatnim poletanjem
1. U okviru nepotpune grupe, ili u okviru kompletne grupe sa dodatnim poletanjem
2. Ako to nije moguće onda u novoj grupi od više takmičara (minimalno 4) koji imaju ponovni let. Nova grupa takmičara sa ponovnim letom treba biti izabrana slučajnim redosledom.Ako izvučeni takmičari neće da lete zajedno grupa se sastavlja ponovo. 3. Ako ni to nije moguće onda takmičar sa ponovnim letom leti sa njegovom originalnom grupom na kraju tekuće runde.

U trećem slučaju bolji od dva rezultata od originalnog leta ili ponovljenog leta biće prihvaćen kao zvaničan osim za takmičare koji imaju novi pokušaj. Za njih rezultat ponovnog leta će se računati kao zvaničan. Takmičar iz te grupe kome nije dodeljen novi pokušaj neće mu se dozvoliti novi start u slučaju sprečenosti.

5. Otkazivanje leta i / ili diskvalifikacija

a) Let se otkazuje i evidentira kao nula ako takmičar koristi model letilice koja nije u skladu s bilo kojom stavkom iz pravila pod 1. U slučaju namernog ili flagrantnog kršenje pravila sudije ili direktor takmičenja mogu diskvalifikovati takmičara. Organizator ili sudije mogu pregledati letilicu u bilo koje vreme.

b) Tekući let se evidentira kao nula ako letilica izgubi bilo kakav deo u toku poletanja ili u toku leta osim u slučaju sudara sa drugom letilicom.

c) Gubitak bilo kojeg dela letilice tokom sletanja se ne uzima u obzir.

d) Let se prekida i evidentira nula ako u toku sletanja neki deo modela nije sa ostatkom modela u okviru 75m od centra takmičarskog kruga predviđenog za sletanje. e) Let se prekida i evidentira nula ako modelom upravlja bilo ko osim takmičara. f) Let se prekida i evidentira nula ako se primeti da se propeler vrti iz bilo kojeg razloga posle gašenja motora.

6. Organizacija letenja

6.1 Runde i grupe

a) Redosled letenja za početne kvalifikacije treba da bude uređen prema prema predajnim frekvencijama tako da dozvoli što je moguće više istovremenih letova. Minimalno 5 a ako je moguće 8 do 10 takmičara treba da bude raspoređeno u svaku grupu.

b) Redosled letenja je po rundama u kojima su podeljene grupe.

c) Redosled letenja se utvrđuje na takav način da svaki takmičar leti sa nekim drugim takmičarom barem jednom.

6.2 Letenje u grupi

a) Takmičari imaju pravo na pet minuta vremena za pripremu, koja se odbrojava od trenutka pozive njegove grupe da zauzme poziciju na predviđenom mestu za poletanje.

b) Dozvoljeno vreme za svakog takmičara u kvalifikacionoj grupi je tačno 10 min. trajanja kao i za finalnu rundu.

c) Organizatori moraju signalizovati početak runde zvučnim signalom ili vizuelnim signalom ako je neophodno.

d) Zvučni ili vizuelni signal mora biti dat kada prođe 8 min. od startnog vremena.

e) Kraj runde mora takođe biti označen zvučnim ili audio signalom.

7. Poletanje

7.1 Direktor takmičenja će odrediti područja poletanja. Osobe koje pomažu prilikom poletanja moraju da ostanu u tom delu kad god se poleće letilica.

7.2 Svaki model letilice koji poleti pre starta grupe mora da sleti najbrže moguće i da ponovo poleti u dozvoljenom vremenu. Greške će rezultovati u poništenju takmičarskog rezultata za tu rundu.

8. Rad motora

8.1. Prvi pokušaj

 a) Ne postoji ograničenje u vremenu radu motora. Takmičari mogu da startuju motor u bilo koje vreme u toku runde. b) Takmičaru je dozvoljeno da startuje motor samo jednom. Bilo koji dodatni start se penalizuje sa rezultatom nula.

8.2. Drugi pokušaj

 a) Ako takmičar reši da ponovo startuje njegov let (drugu pokušaj) on mora obavestiti sudiju da bude upoznat sa time.

9. Sletanje

9.1. Pre nego što počne takmičenje, organizatori moraju dodeliti jedan krug za slijetanje svakom učesniku. Na takmičarima je odgovornost da uvek koriste sopstveni krug za sletanje.

9.2. Sudije sa štopericama moraju biti uz vetar u toku poletanja. Pilotu i pomagaču je dozvoljeno da budu u krugu poluprečnika 15m.

9.3. Nakon sletanja, takmičari mogu uzeti njihov model pre isteka vremena pod uslovom da ne ometaju druge takmičare ili modele u njihovoj grupi.

10. Bodovanje

10.1 Pokušaj se računa od trenutka gašenja motora do:

a) Trenutka kada model prvi put dodirne zemlju.

b) Kada model dotakne bilo koji predmet koji je u kontaktu sa zemljom.

c) Završetka radnog vremena grupe.

10.2 Drugi pokušaj se računa od trenutka gašenja motora do:

a) Trenutka kada model prvi put dodirne zemlju.

b) Kada model dotakne bilo koji predmet koji je u kontaktu sa zemljom.

c) Završetka radnog vremena grupe.

10.3 Vreme leta u sekundama se zapisuje bez zaokruživanja.

10.4 Svaka sekunda vredi 1 bod.

10.5 Trideset (30) bodova će se oduzeti od rezultata pojedinom takmičaru za prekoračenje vremena pojedinačnog leta do jednog minuta od završetka vremena grupe.

10.6 Skor nula (0) biće evidentiran pojedinom takmičaru za prekoračenje leta duže od jednog minuta predviđenog za vreme grupe.

10.7 Bonus na sletanju biće dodeljen u skladu s udaljenošću od sletne tačke koju su organizatori odredili prema sledećoj tabeli:

0 - 1m = 100 bodova
1 - 2m = 95 bodova
2 - 3m = 90 bodova
3 - 4m = 85 bodova
4 - 5m = 80 bodova
5 - 6m = 75 bodova
6 - 7m = 70 bodova
7 - 8m = 65 bodova
8 - 9m = 60 bodova
9 - 10m = 55 bodova
10 - 11m = 50 bodova
11 - 12m = 45 bodova
12 - 13m = 40 bodova
13 - 14m = 35 bodova
14 - 15m = 30 bodova

10.8 Rastojanje za bonus na sletanju se meri od nosa jedrilice do tačke koja je označena od strane organizatora.

10.9 Ako model dotakne pilota ili njegovog pomagača tokom sletanja nema poena.

10.10. Takmičar koji postigne najveći zbir poena sastavljen od poena na letenju plus poeni na sletanju minus kazneni poeni biće grupni pobednik i biće mu dodeljeno 1000 poena za tu grupu. Korigovani rezultat će biti evidentirani na jedno decimalno mesto.

10.11 Preostalim takmičarima u grupi biće dodeljeni korigovani poeni bazirani na procentu poena u odnosu na grupnog pobednika pre korekcije (normalizovano za tu grupu) računato prema njihovom skoru prema sledećem:

Rezultat pojedinog takmičara x 1000
------------------------------------- = Takmičarski korigovani rezultat
Najveći skor u toj grupi

11. Finalna klasifikacija

11.1 Na kraju svake runde kvalifikacija 30% takmičara, ili najmanje šest (6) i maksimum deset (10), s najvišim ocenama će biti smešteni zajedno u jednu završnu grupu.

11.2 Vreme leta svakog takmičara u završnoj rundi takmičenja je 15 minuta. Kao i ranije zvučni signal se daje na startu grupe i tačno na 13 minuta i tačno na 15 minuta.

11.3 Bodovanje za završnu rundu je isto kao što je opisano u sekciji 10.

11.4 Konačni plasman takmičara koji su se kvalifikovali za završnu rundu se računa samo za završnu rundu. Poeni iz kvalifikacionih rundi se ne računaju. U slučaju da dva ili više takmičara imaju isti skor, konačni poredak će biti utvrđen prema poziciji iz runde kvalifikacija. Pobednik je onaj koji je bio bolje pozicioniran u kvalifikacijama.

Preveo Goran
Izvor: http://www.f5j.eu/entry_11.php?w=2#body
« Last Edit: January 11, 2009, 10:15:26 PM by SABURO »
Veljko

Offline magic

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2754
Re: F5J
« Reply #1 on: November 09, 2008, 09:16:34 PM »
Pa evo da krenem ja sa predstavljanjem mog modela. Model i kombo koje sam izabrao su daleko od neceg vrhunskog, ali to smatram samo kao jos jednim, u nizu koraka, koje treba napraviti da bi se moglo bezbedno stici do nekog vrhunskog F5J modela:

Radi se o modelu Proxima 2 firme Reichard: http://www.reichard.cz/cz/modely.htm . Iz mog direktnog iskustva modeli firme Reichard imaju jako dobar odnos cena/kvalitet. Model nije iskljucivo pravljen za termiku vec moze da radi i dosta akrobacija, ali je zato i malo tezi.Raspon:   2780mm
Duzina:    1230mm
Profil:      S3021
Povrsina: 55,7 dm2
Komande: eleroni, flapsovi, horizontalac i vertikalac

Kombo koji sam predvideo za ovaj model je:

motor:         Hacker A30-10XL
kontroler:     Hacker X-40 PRO OPTO
UBEC:          3-5A
baterija:      3S 2250 25C, 3S 3200 30C
elise:          Aeronaut 13x8 i 13x10
servo eleroni:        HXT D-MG16, 2.5kg
servo flap:            Ino-Lab HG-D250MG, 4kg
servo vertikalac:    Spectrum Z270, 4.5kg
servo horizontalac: Hitec HS 65MG, 1.8kg
prijemnik: Spectrum AR7000 DSM2
stanica:  JR X9303 2,4GHz

Predvidjena tezina sa LiPo 3S 2250mAh je do 1950g odnosno, 34,5g/dm2.

A evo i linka o tom modelu na RC Groups: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=850183

Pozdrav
« Last Edit: November 13, 2008, 11:50:01 AM by magic »
Veljko

Offline Goran

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 400
  • Dual
Re: F5J
« Reply #2 on: November 10, 2008, 11:33:22 AM »
Mislim da je ova tema dovoljno prožvakana.

Plan je ovakav:

Kada bude bilo prilike biće organizovano takmičenje po F5J pravilima koja su prevedena i prikazana u prvoj poruci.

Sve jedrilice mogu da se takmiče ako nisu teže od 5 kg i nemaju površinu veću od 150 dm2.
Za sve ostalo nema nikakvih ograničenja. Ni za motor ni za baterije.....

Pošto su to ustvari sve naše jedrilice svi mogu i treba da uzmu učešće.

Spremajte što kvalitetnije jedrilice pa da se vidimo na proleće u našem "prvom" F5J takmičenju.

Ovim bih zatvorio temu da više ne trošimo energiju na nešto što je već definisano. Skalpel u ruke :-)

Pozdrav Goran
« Last Edit: January 11, 2009, 10:17:08 PM by SABURO »

Offline magic

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2754
Re: F5J
« Reply #3 on: November 12, 2008, 11:50:49 AM »

Ovim bih zatvorio temu da više ne trošimo energiju na nešto što je već definisano. Skalpel u ruke :-)


Gorane,

ne razumem zasto zatvaras temu? Ja sam je otvorio da bi ljudi mogli da diskutuju ne o pravilima (ona su vec napisana) vec o modelima i kombou koji bi hteli da koriste. Mene dosta ljudi zove i pita za neki "savet", ali posto je moja zelja da i drugi procitaju i nauce sto vise zelim da odgovor na necije konkretno pitanje bude svima dostupan. Zato i jesam okacio kompletan setup modela koji spremam. Ima ljudi koji imaju mnogo vise iskustva od mene po pitanju profila krila, raspona, specificnog opterecenja krila za vremenske uslove, miksovanju kanala itd. Ja sam nabacio fino iskustvo kada su brushless motori u pitanju i trudim se u zadnje vreme da sto vise shvatim po pitanju servoa. Kombinacijom razlicitih iskustava brze cemo napredovati. Kao sto vec rekoh, krajnji cilj je sastavljanje reprezenatcije Srbije koja ce moci adekvatno da nas predstavlja na nekom takmicenju u F5J kategoriji ali koja nece biti sastavljena "po Babu i po stricevima" nego iskljucivo po rezultatima.

Pozdrav
« Last Edit: January 11, 2009, 10:17:25 PM by SABURO »
Veljko

Offline modelar

 • Pocetnik
 • *
 • Posts: 78
Re: F5J
« Reply #4 on: November 12, 2008, 12:09:59 PM »

Ovih dana sam dosta gledao po stranim forumima, ali takmicenja reprezentacija drzava, u F5J nema.
Iskljucivo su to takmicenja pojedinaca.
Pozz

Offline magic

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2754
Re: F5J
« Reply #5 on: November 12, 2008, 12:26:30 PM »
Poenta nije ni bila u takmicenju reprezentacija, koje btw mislim da ne postoji ni u jednoj kategoriji, vec da se na takmicenje ide kao reprezentacija i podkroviteljstvom saveza.

Pozdrav
« Last Edit: November 12, 2008, 02:15:52 PM by magic »
Veljko

Offline mirce

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3336
Re: F5J
« Reply #6 on: November 12, 2008, 10:41:16 PM »
Bilo bi super da probamo da se za iducu godinu dogovorimo da odemo na neko F5J takmicenje u Madjarsku.

Ne znam da li ima Eurotour za F5J (kao za F3J) ali, ako ima to bi bilo super posetiti i takmiciti se...
Za Eurotour prijava je slobodna i moze ucestvovati ko hoce....tj. ko plati takmicarsku taksu.

Ta vrsta iskustva mnogo znaci...  Da vidis kako adrenalin radi... Adam, Viktor i ja smo bili onomad na Eurotour-u za F3J klasu u Kishkunfeledyhazu... Ludilo, kako "macani" lete...

Pozdrav

Mirce

Offline magic

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2754
Re: F5J
« Reply #7 on: November 13, 2008, 11:54:02 AM »
Mirce,

ja sam apsolutno za! Tek kada covek ode i vidi kako to moze/treba sve da izgleda otvore mu se i neki siri vidici. Vrlo sam zainteresovan da odemo i na neko F3A takmicenje u blizini pa ako neko cuje nesto neka javi.

Pozdrav
Veljko

Offline mirce

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3336
Re: F5J
« Reply #8 on: November 13, 2008, 10:55:42 PM »
Treba videti na sajtu FAI-a da li ima za F5J neko takmicenje u Madjarskoj.

Za F3J znam da je postojao Eurotour koji se odrzavao u celoj Evropi i mogao je da se prijavi ko god je hteo. Doduse morao je biti clan nekog kluba i imati od Vazduhoplovnog saveza markicu...

Takmicar je mogao ici na bilo koje takmicenje i obicno su ucesnici isli na takmicenja u njihovoj zemlji i okruzenju. Ali, bodovala su se samo tri najbolja reultata, tako da makar isao na sva takmicenja imas samo tri najbolja plasmana...

Trebalo bi videti na sajtu FAI-a...

Mogu i ja zvati u Madjarsku i pitati sta se planira. Oni vec uveliko imaju kalendare za 2009-tu...

Pozdrav

Mirce

Offline Goran

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 400
  • Dual
Re: F5J
« Reply #9 on: November 14, 2008, 11:59:18 AM »
Ako bude bilo prilike ja sam takođe za da vidimo tu Jevropu...

Pozdrav Goran
« Last Edit: January 11, 2009, 10:17:43 PM by SABURO »

Offline saborp

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 199
Re: F5J
« Reply #10 on: November 14, 2008, 12:33:11 PM »

Offline magic

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2754
Re: F5J
« Reply #11 on: November 17, 2008, 04:15:51 PM »
Da su i drugi prosli kroz mukotrpan proces definisanja pravila za F5J svedoci rasprava na RCGroups od 23 strane!

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=403213

Diskusija je manje vise ista ona koju smo i mi ovde imali. Nisam sve procitao ali mislim da su Euro pravila koja smo ovde okacili sasvim OK.

Pozdrav
Veljko

Offline magic

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2754
Re: F5J
« Reply #12 on: November 17, 2008, 05:18:22 PM »
A evo i snimka sa jednog Evropskog F5J takmicenja odrzanog u Sloveniji. Vrlo me je zaintrigirao detalj kada klincima na pocetku mere tezinu modela i broj obrtaja elise  mmmm. Pa to je upravo ono o cemu sam pricao  :big smile, jedino sto je krajnje pouzdano merljivo je upravo broj obrtaja i tezina. Probacu da saznam kako je to kod njih definisano odnosno koja elisa na kom br. obrtaja i koja tezina!Pozdrav
Veljko

Offline magic

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2754
Re: F5J
« Reply #13 on: November 17, 2008, 07:52:14 PM »
Evo jednog cisto termickog (i na izgled) dobrog modela od 2,8m sa sve flapsovima po neverovatnoj ceni od 90E !http://shop.strato.de/epages/61302578.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61302578/Products/S2089

a evo i uputstva:

http://www.mr-modellbaushop.com/pdf/Condor%20Magic%20Thermik.PDF

moj preporuceni setup:
motor: TGY 35-48 900kV
kontroler: Super simple 60A Opto
Ubec: 3-5A
servo: 4 x standard HXT 5010
servo: 2 x midi HD-1160A
ili 6 x D-MG16 (digitalni sa metalnim zupcima i 80g lakse)
prop: 14x7
baterija: 3S 2000-2500mAh 25-30C

Citav kombo sa baterijom i punjacem je 100E  (yay)! Verujem da sve ovo sa postarinom i dazbinama je do 250E, NEVEROVATNO!!!

Pozdrav
« Last Edit: November 17, 2008, 08:35:23 PM by magic »
Veljko

Offline boca55

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 233
Re: F5J
« Reply #14 on: December 21, 2008, 09:56:01 AM »
Evo jednog interesantnog linka o onome sta se radi u Hrvatskoj u vezi F5J.

http://flyfreak-hr.org/phpBB2/viewtopic.php?t=55

Ja sam za verziju F5J 400, jer po mom misljenju, najprimenljivija u Srbiji.